Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod) ingesteld in Reimerswaal

  (23-10-2020)

  In bepaalde gebieden in de gemeente is het voortaan verboden om in de openbare ruimte alcohol te drinken en om aangebroken flessen, blikjes, glaswerk en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

  Ingrijpen bij overlast 

  Het gebruik van alcohol in de openbare ruimte veroorzaakt op sommige plekken in de gemeente overlast. De overlast bestaat uit hinderlijk gedrag, baldadigheid, geluidsoverlast, vernielingen, vervuiling of soms zelfs geweld. De gemeente en politie krijgen hier met regelmaat klachten en meldingen over. Zij willen kunnen ingrijpen voordat de overlast erger wordt of de veiligheid in gevaar komt. 

  lees verder
 • Wist u dat… er een boom gekapt wordt in uw straat en dat er een windmolen in de buurt komt?

  (22-10-2020)
  leeg

  Dit zijn voorbeelden van dingen waar de overheid toestemming voor moet geven. Als er toestemming gevraagd is en als deze verleend is, wordt deze informatie bekendgemaakt op www.overheid.nl

  Wat voor berichten?

  Denk aan formele besluiten, zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies. 

  Wilt u op de hoogte blijven?

  Dan kunt u kijken op www.overuwbuurt.overheid.nl. Daar hebt u de mogelijkheid om te zoeken wat er in uw buurt gebeurt, daar kunt u zich aanmelden voor een e-mail service of kunt u de app downloaden om op de hoogte te blijven. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen.

 • Subsidiemogelijkheid Regionale Cultuurarrangementen

  (22-10-2020)

  Reimerswaal en de andere gemeenten in de Oosterschelderegio geven samen met de provincie Zeeland subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang. Dit worden regioarrangementen cultuur genoemd, die door deze gemeenten en provincie gezamenlijk worden bekostigd. Het gaat om:

  • terugkerende, incidentele en nieuwe activiteiten op het gebied van kunst(en) en cultureel erfgoed, 
  • culturele activiteiten, waarvan uitstraling en bereik verder reiken dan de gemeentegrenzen. 

  Voor deze activiteiten zijn voor de periode 2018-2020 richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen geven aan:

  • welke culturele activiteiten in aanmerking komen en 
  • wat het doel van deze regionale cultuurarrangementen is. 

  De richtlijn 2018 -2020 is met een jaar verlengd. Voor 2021 kan op basis van deze richtlijn een éénjarige subsidieaanvraag worden ingediend. Aangezien de regeling met één jaar is verlengd kunnen meerjarige subsidieaanvragen niet in behandeling worden genomen. 


  Deze regionale cultuurarrangementen moeten de kwaliteit van de culturele activiteiten in de Oosterschelderegio stimuleren, waardoor de regio aantrekkelijk blijft of wordt voor (nieuwe)inwoners en bezoekers. Daarnaast kunnen dergelijke arrangementen:

  • de deelname van inwoners aan maatschappelijke en culturele activiteiten bevorderen
  • de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen versterken en 
  • de onderlinge samenwerking tussen de partijen bevorderen. 


  Organisaties, die van deze regeling gebruik willen maken kunnen vóór 25 november een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. 
   

  lees verder
 • Herinrichting Hoofdweg Rilland 

  (13-10-2020)

  De Hoofdweg (tussen Kreekestraat en Valkenisseweg) wordt heringericht. Met behulp van veel Rillanders hebben we hiervoor ideeën verzameld:

  Overzicht ideeën
  nr. idee nr. idee
  1. veilige oversteekplaats voor kinderen 2. meer pleinidee
  3. meer parkeerruimte 4. slingers in rijbaan ipv drempels
  5. fietsstraat 6. snelheidsremmers maar breedte niet aanpassen
  7. geen drempels 8. verkeersmaatregel snelheid/veiligheid
  9. vrachtwagenverbod aan begin dorp 10. meer klinkers, minder asfalt
  11. slinger in de weg behouden 12. drempels behouden maar anders inrichten
  13. snelheidsbeperkende maatregelen 14. gevaarlijk kruispunt hoofdweg Kreekestraat (rotonde)
  15. laden en lossen Spar aan achterzijde 16. betere los-voorziening achterzijde
  17. snelheid te hoog 18. snelheidsbeperkende maatregelen
  19. liever asfalt dan klinkers 20. meer parkeerruimte voor Spar
  21. meer parkeerruimte bij lighthouse 22. voorkomen parkeren busjes voor deur
  23. parkeren alleen voor personenauto's 24. meer parkeerplaatsen bij dorpshuis
  25. meer parkeerplaatsen bij winkels 26. meer minder valide parkeerplaatsen
  27. parkeren reguleren 28. niet laden en lossen in de hoofdweg
  29. parkeerplaats bij pinautomaat 30. parkeren voor uitrit voorkomen
  31. meer parkeerruimte bij school 32. kort parkeren max 1,5 uur bij Spar
  33. schoolzone maken 34. weekmarkt duidelijk aangeven
  35. shared space 36. fietsparkeerplaats + oplaadpunten
  37. dorpsplein/kern creëren 38. rolstoelvriendelijk
  39. groter terras bij bakker en cafe's 40. ruimte voor kraampjes
  41. ​kiss-and-ride strook 42. oplaadpunt elektrische auto's
  43. perceel Hoebeke/tTraas 44. doorgang naar A Buteijnweg
  45. mini millieustraat(bakken) bij Spar 46. maak van de Hoofdweg een beukenlaan
  47. geen langsparkeervakken 48. boom voor een boom
  49. groen bij speeltuin vernieuwen 50. bloembakken laten staan
  51. meer groen/bomen 52. veel groenstroken
  53. Kleinere boompjes terug planten 54. bloembakken weghalen
  55. minder betonnen bakken 56. plantsoen voor nr 6 behouden volgens afspraak?
  57. boom bij nr 7 laten staan 58. meer bloemen in openbaar groen
  59. geen hoog groen bij kruisingen 60. meer overzicht bij kruisingen
  61. bomen bij 34 moeten blijven 62. verkeersmaatregelen tegen hardrijders
  63. huidig gras niet verstenen ivm wateroverlast 64. wateroverlast bij hevige regen bij bakker
  65. geen verhogingen in straat ivm wateroverlast 66. rotonde/ovonde kruising Hoofdweg Kreekestraat
  67. fietsvriendelijk straat 68. meer bankjes/zitgelegenheid
  69. marktkast met stroom en water 70. bankje bij bushalte
  71. betere aankleding van omgeving terrassen 72. vertellen geschiedenis Rilland
  73. meer groen in winter/ groen pleintje 74. veilige oversteekplaatsen middels zebrapaden
  75. autovrij plein/ontmoetingsplaats 76. marktkraampjes/ minimarkt
  77. voldoende groen maar wel open 78. houden zoals het is, betere bestemming voormalig gemeentehuis

  Projectplanning
  maand activiteit
  september 2020 Bewonersmiddag/avond
  Ophalen ideeën bij bewoners
  oktober 2020 Inventariseren opgehaalde ideeën en verwerken in schets
  november 2020 Presentatie schets met zoveel als mogelijk verwerkte ideeën
  december 2020 Uitwerken schetsplan tot ontwerptekening
  januari 2021 Details uitwerken en verwerken in tekening
  februari 2021 Communiceren tekening met aanwonenden
  maart 2021 Aanbesteding opstarten
  april 2021 Aanbesteden en gunnen
  mei 2021 Start werkzaamheden

 • Openstelling Tiende ronde Provinciale Impuls Wonen

  (09-10-2020)

  De tiende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 12 oktober 2020 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 500.000 beschikbaar.

  Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 12 oktober tot en met 13 november 2020. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw

  Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

  • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
  • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
  • Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
  • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad 
  • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad


  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: 

  • Het moet gaan om een woning
  • Bouwjaar van vóór 1975
  • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
  • Project mag nog niet begonnen zijn
  • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
  • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

  Informatie

  Als u vragen heeft over uw project of over het invullen van het subsidieaanvraagformulier, stuur dan een bericht naar emailadres piw@zeeland.nl. Als u uw telefoonnummer achter laat, belt het team PIW u zo spoedig mogelijk terug.

  Advies over duurzaamheid

  Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Stuur uw vraag naar piw@zeeland.nl. U krijgt antwoord van een energiedeskundige die u kan adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

 • De RRE helpt woningeigenaren bij de volgende stap in verduurzamen

  (06-10-2020)

  Vanaf vrijdag 25 september is in Zeeland de Regeling Reductie Energie (RRE) gestart. De RRE is een subsidie die woningeigenaren helpt om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van hun eigen woning, met als gezamenlijk doel 10.000 Ton CO2 reductie in Zeeland vóór 31 maart 2021.

  De regeling biedt elke woningeigenaar een passend traject: van specialistisch advies voor monumenten of appartementen tot een bespaarbox, warmtescan of CV optimalisatie. Er zijn bijna 40.000 vouchers beschikbaar van circa 90 euro per stuk, die kunnen worden ingezet op één van de acht trajecten. De regeling loopt tot 31 maart 2021 of zolang de voorraad strekt.

  De RRE is een landelijke subsidieregeling vanuit het Rijk, gericht op reductie van CO2 uitstoot bij particuliere woningen. Elke regio mag dit naar eigen inzicht vormgeven. Zeeland biedt woningeigenaren de keuze uit acht trajecten, waarmee deze verder tegemoet wordt gekomen dan alleen het verstrekken van een subsidie. De Zeeuwse gemeenten werken samen met partners uit het Zeeuws Energieakkoord, die bekend zijn met de situatie en de vraag in Zeeland. Een campagne brengt vanaf vandaag de mogelijkheden bij woningeigenaren onder de aandacht.

  Zeeland: acht maatwerk trajecten

  Er zijn acht trajecten ingericht die woningeigenaren helpen een concrete stap te zetten bij het verduurzamen van hun woning. Zo zijn er twee trajecten gericht op eigenaren van een monumentenpand (monumentenpaspoort, DuMo-coach) en is er een traject specifiek voor appartementeneigenaren die met hun VvE willen verduurzamen. Daarnaast zijn er algemene trajecten die gericht zijn op meer inzicht (warmtescan, energieverbruiksmanager) of meer overzicht (onafhankelijk energieadvies). Tot slot zijn er twee trajecten om direct energie te besparen: een bespaarbox met energiebesparende maatregelen of CV-optimalisatie.

  RRE voucher aanvragen

  Vouchers kunnen eenvoudig worden aangevraagd via www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre (maximaal één voucher per adres). Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud van de verschillende trajecten en worden woningeigenaren geholpen om te kiezen voor het traject dat het best bij hen past. Na aanvraag wordt er automatisch contact opgenomen voor uitvoering van het traject. Er zijn in totaal 39.400 vouchers beschikbaar, verdeeld over de trajecten. Als op een traject het maximum is bereikt en het traject wordt gesloten, dan kunt u dit ook niet meer aanvragen via het Duurzaam Bouwloket. De subsidieperiode loopt tot en met 31 maart 2021.

  Zeeuws Energieakkoord

  De RRE is een van de landelijke maatregelen in het kader van het mondiale en landelijke Klimaatakkoord: in 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Nederlandse klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dit wordt uitgevoerd in 30 regio’s, waaronder Zeeland. Eind 2017 hebben Zeeuwse maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers samen het Zeeuws Energieakkoord opgesteld.

  lees verder
 • Ondernemersschool De Bevelanden: in 10 avonden een ijzersterk ondernemingsplan

  (01-10-2020)
  Voorblad flyer ondernemersschool

  Uw eigen onderneming starten? De vijf Bevelandse gemeenten willen jou ondersteunen bij deze start en bieden u een opleiding van Qredits Ondernemersschool aan tegen een gereduceerd tarief! De Ondernemersschool van Qredits is een programma waarin u samen met 20 andere startende ondernemers tijdens 10 avonden werkt aan een ondernemingsplan. De opleiding start 10 november in de Stenge in Heinkenszand.

  Het programma, ontwikkeld door Qredits, neemt ondernemers in spé mee in de eerste fase van het ondernemer worden. U schrijft klassikaal je ideeën uit, spart met mededeelnemers over je doelgroep, leert pitchen over uw bedrijf en hebt aan het eind van het programma een volledig ondernemingsplan geschreven. Na deze tien lesweken bent u als deelnemer dus helemaal klaargestoomd om echt aan de slag te gaan met uw onderneming.

  Wat levert het op?

  De Ondernemersschool heeft één doel: u zo goed mogelijk voorbereiden op het ondernemerschap. De Ondernemersschool bestaat uit tien lesavonden en een terugkomavond. De focus ligt op het schrijven van uw ondernemingsplan en het vergroten van ondernemersvaardigheden. Iedere lesavond komt er een thema aan bod.

  Na het volgen van de Ondernemersschool:

  • Heeft u uw ondernemingsplan geschreven
  • Kunt u een volgende serieuze stap maken als ondernemer
  • Heeft u uw doelen voor de onderneming duidelijk voor ogen
  • Kunt u uw plan pitchen
  • Heeft u een netwerk opgebouwd met medecursisten
  • Kunt u een krediet of coachingstraject aanvragen bij Qredits

  Past dit bij mij?

  De Ondernemersschool is heel praktijkgericht. Wij geloven namelijk dat u het beste kunt leren van professionals uit de praktijk. Als u gelooft in uw idee en in uw kracht als ondernemer, dan helpen wij u verder om deze plannen concreet te maken en alles eruit te halen.

  Meld u aan als u:

  • Een ondernemer bent in hart en nieren
  • Behoefte hebt om klassikaal je plannen concreet te maken
  • Wilt sparren om ideeën verder uit te werken
  • Behoefte hebt aan een netwerk met ondernemers
  • U ongeveer 4 uur per week de tijd hebt voor zelfstudie

  U heeft geen vooropleiding nodig om deel te nemen aan de Ondernemersschool. Wel vragen we bij aanmelding om uw motivatie toe te lichten. Natuurlijk verwachten we dat u probeert alle tien de lesavonden aanwezig te zijn, zodat u de cursus zo goed mogelijk kunt doorlopen.

  Data en kosten

  De Qredits Ondernemersschool start - bij voldoende deelnemers - 10 november en vindt op dinsdagavonden plaats van 19.00 uur-21.30 uur in de Stenge in Heinkenszand. In verband met corona wordt een ‘hybride’ vorm aangeboden: deels online, deels fysiek. De Ondernemersschool wordt door de Bevelandse gemeenten tegen een gereduceerd tarief van € 137,50,- (ex BTW) aangeboden. 

  Hiervoor krijgt u:

  • Gastlessen van experts
  • Toegang tot de E-learning 'Ik word ondernemer' (t.w.v. €79,95)
  • Werkboek en schrijfmateriaal
  • Een ondernemingsplan van jouw onderneming
  • Een certificaat van de Ondernemersschool

  Interesse?

  Als u interesse heeft om deel te nemen, kun u zich inschrijven via de e-mail. Vermeld hierbij uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Dit is een voorinschrijving! Alleen bij voldoende deelnemers (15) gaat de Ondernemersschool door. U ontvangt dan bericht en de uitnodiging voor een definitieve aanmelding.

  Neem bij vragen contact op met Juli Ridderbos van de gemeente via telefoonnummer 14 0113.

 • Wist u dat… u € 1.000,– kunt verdienen met een project waarmee u uw buurt wil verbeteren?

  (21-09-2020)
  Beeldmerk Kern met pit

  Wilt u graag een moestuin, een speeltuin of een kunstproject in de wijk opzetten? Of heeft u een ander idee voor uw buurt? Kern met Pit daagt u uit om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken.

  Maar hoe krijgt u dat voor elkaar, hoe komt u aan geld en hoe regelt u een vergunning bij de gemeente? Kern met Pit helpt! U krijgt een eigen adviseur, gratis workshops én als het binnen een jaar lukt € 1.000,–. Ga naar www.kernmetpit.nl en lees de voorwaarden en meldt u gratis aan vóór 1 november.

 • Contact met ons en uw ervaring

  (01-09-2020)

  Wij zijn benieuwd naar uw ervaring!

  Heeft u onlangs contact met ons gehad? Buiten op straat, telefonisch, aan de balie, per e-mail, brief of op sociale media, kortom: op welke manier dan ook? Dan horen wij graag van u wat u hier van vond. Vult u het formulier in op www.reimerswaal.nl/mijnmening? Het invullen van de vragen duurt ongeveer 1 tot 2 minuten.

  U kiest zelf of u dit anoniem doet of dat u na de laatste vraag uw contactgegevens met ons deelt.

  Wij willen leren van uw ervaringen. Met uw mening en ervaring kunnen we wellicht verbeteringen in onze dienstverlening en communicatie doorvoeren. Alvast bedankt voor het delen hiervan!

  feedback smileys

 • Herinrichting Varkensdijk in Yerseke

  (29-07-2020)
  leeg

  Dit jaar zijn wij van plan om de Varkensdijk opnieuw te asfalteren en het bestaande trottoir te verhogen om zo de voetgangers meer veiligheid te bieden.

  Afgelopen voorjaar hebben we op de Varkensdijk een snelheidsmeting uitgevoerd. Aan de hand van deze resultaten vinden we het nodig om verkeersremmende aanpassingen aan te brengen en op deze manier de dijk veiliger te maken. Zo wordt een verhoogd plateau aangebracht bij zowel de fiets- als de voetgangersoversteekplaats. Beide plateau’s worden in rood asfalt uitgevoerd. Tussen de plateau’s worden aan beide zijden van de rijbaan rode fietsstroken aangebracht. De rijbaan wordt ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats door middel van verhoogde bloembakken versmald.

  lees verder
 • Sabewa Zeeland – maatregelen gevolgen coronavirus

  (26-03-2020)
  leeg

  We hebben de afgelopen week de nodige vragen gekregen over het betalen van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

  Sabewa Zeeland neemt een pakket maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verzachten. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die geen problemen ondervinden kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die wel problemen ondervinden, kunnen uitstel van betaling tot 1 juli 2020 aanvragen. Dit gaat via een speciaal formulier op de website www.sabewazeeland.nl. Zij krijgen meer tijd om aan hun verplichtingen te voldoen.

  Aanslagoplegging

  Eind deze week worden de gecombineerde aanslagen van de deelnemende gemeenten verzonden aan diegenen die nog geen aanslag hebben ontvangen. Vanaf 1 april 2020 worden er geen nieuwe aanslagen over 2020 meer verstuurd. Sabewa Zeeland schort dit proces op tot 30 juni 2020.

  Invordering

  Iedereen die een aanslag heeft ontvangen van Sabewa Zeeland, heeft de keuze om met automatische incasso of betaling in twee termijnen te betalen.

  • Automatische incasso: er wordt betaald in 9 termijnen, startend vanaf 31 maart voor deelnemende gemeenten (Reimerswaal, Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Sluis, Terneuzen, en Tholen) en 30 april voor niet deelnemende gemeenten (Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland);
  • Betaling in twee termijnen: de tweede termijn voor de betaling van de belastingen is voor de gecombineerde aanslagen van de deelnemende gemeenten 31 mei 2020 en voor waterschapsbelastingen van de niet deelnemende gemeenten 30 juni 2020. De tweede vervaldag van het gehele aanslagbedrag is geldend voor de betaling. Iedereen krijgt de mogelijkheid het gehele bedrag te betalen bij de tweede vervaldag.

  Als ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen voor het feit komen te staan dat de automatische incasso of de betaling bij de tweede vervaltermijn niet haalbaar is, dan kunnen zij contact opnemen met Sabewa Zeeland voor een betalingsregeling. Dit kan via de website www.sabewazeeland.nl.

  Dwanginvordering

  Voor de dwanginvordering houden we een periode tot 1 juli in acht.

  • De deurwaarder heeft geen burgercontacten aan de deur, er zijn geen betekeningen van hernieuwde bevelen en geen beslagleggingen.
  • Er wordt geen loonvordering en overheidsvordering uitgevoerd tot 1 juli 2020.
  • Aanmaningen en dwangbevelen voor 2020 worden opgeschort tot na 1 juli 2020.

  Balie, telefoon en mail

  Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is Sabewa bereikbaar per mail. Vragen per mail beantwoorden ze snel. Als iemand liever telefonisch contact wil, werken ze met een terugbelverzoek. Zij bellen terug op een moment dat het het beste schikt. Baliebezoek is niet meer mogelijk. De balie in Terneuzen is gesloten.

 • Coronavirus in de gemeente Reimerswaal

  (11-03-2020)
  leeg

  Woensdag 8 april: aanpassing noodverordening 

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op 8 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening van 8 april 2020 is artikel 2.5a aangepast. Dat maakt het mogelijk om locaties te sluiten vanwege drukte.


  Dinsdag 31 maart: Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voorlopig is het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven.
  Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.


  Vrijdag 27 maart 2020: nieuwe noodverordening toeristische sector

  Vrijdagmiddag is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector. Op de website ZeelandVeilig.nl treft u een overzicht van vragen en antwoorden aan.
   
  Heeft u een vraag met betrekking tot het verbod op recreatief nachtverblijf, waarvan het antwoord niet in het overzicht van vragen en antwoorden staat, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0113.


  Hulp voor ondernemers

  Noodpakket voor ondernemers


  Heeft u vragen?

  • Met vragen over uw eigen gezondheid kunt u altijd bellen met uw eigen huisarts.
  • Met vragen over de maatregelen kunt mailen naar voorlichting@reimerswaal.nl of bellen met ons via telefoonnummer 14 0113.
  • Met algemene vragen over het virus kunt u bellen naar 0800-1351.
  • Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van GGD Zeeland, het RIVM en www.zeelandveilig.nl/coronavirus
  lees verder
Archief