Privacy

De gemeente Reimerswaal hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring biedt de gemeente zicht op hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen.

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven, heeft gemeente Reimerswaal een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in het privacyreglement kaders geschetst, zodat medewerkers de richting van het beleid kunnen volgen.

Register van verwerkingen

In het Register van verwerkingen staat welke persoonsgegevens gemeente Reimerswaal verwerkt.

Rechten van betrokkenen

U kunt bij de gemeente een verzoek om inzage indienen. Binnen vier weken krijgt u dan een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft. U kunt ook vragen om aanpassing of verwijdering van bepaalde persoonsgegevens.
Voor het inzien, aanpassen of verwijderen kunt u gebruik maken van het webformulier.

Delen met derden

Gemeente Reimerswaal verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. Gemeente Reimerswaal blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Convenant Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal

Zoals u wel wist houdt de gemeente de adresgegevens van haar inwoners bij. De gemeente is dit verplicht en zij moet er ook voor zorgen dat deze geregistreerde gegevens juist zijn. Als de gemeente signalen heeft gekregen dat  de adresgegevens niet kloppen, gaat de gemeente een onderzoek doen. Bij dit onderzoek kan zij ook navraag doen bij de woningbouwvereniging in onze gemeente.

Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben namelijk afspraken gemaakt om persoonsgegevens uit te wisselen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. De gegevens worden gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van het illegaal bewonen van huurwoningen.  Zo houden we de registratie van onze inwoners op orde.

Beveiliging

Gemeente Reimerswaal neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Datalekken

Zo nu en dan vinden er datalekken plaats. Als u een datalek tegenkomt kunt u dit melden bij de gemeente via dit e-mailadres: privacy@reimerswaal.nl. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief krijgt die niet voor u is bestemd. Er wordt een overzicht bijgehouden met alle datalekken die hebben plaatsgevonden. Dit overzicht is ook ter beschikking gesteld op deze pagina.

Cookies

Gemeente Reimerswaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via 14 0113 of mail naar privacy@reimerswaal.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.