Vergadering Themaraad 13-10-2015

Plaats:gemeentehuis
Tijd:20:00
Voorzitter:A.J. Huisman
 
1 Opening
 

waaronder:

- inventariseren van spreekrecht

 
2 Vaststelling agenda
 
3 Burgerparticipatie in het onderhoud van het openbaar groen
 

In een informatieve presentatie wordt de reeds gevoerde participatie in het onderhoud van de openbare ruimte gepresenteerd. Aan bod komen ervaringen, wat zijn kansen en knelpunten en welke projecten reeds opgestart zijn. De inbreng vanuit de themaraad zal worden benut voor de verdere uitwerking van projecten die nog opgestart kunnen worden.

 
 Mededelingen en Rondvraag
 
4 Mededelingen en Rondvraag (doorgeschoven van opinieraad)
 
5 Sluiting