Vergadering Besluitraad 20-10-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:20:00
Voorzitter:A.J. Huisman

Op 13 oktober is agendapunt 12A toegevoegd.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

waaronder inventariseren spreekrecht en het bepalen van de stemvolgorde.

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

Na de opening van de vergadering krijgen belangstellenden de gelegenheid om het woord tot de leden van de raad te richten. Zij moeten dit vóór de vergadering bij de griffier melden.
Dit spreekrecht moet betrekking hebben op voorstellen die op de agenda staan vermeld, met uitzondering van de agendapunten betreffende de notulen en het doen van keuzen, voordracht of aanbevelingen van personen. U krijgt gelegenheid uw mening, visie of aanvullende informatie bekend te maken bij de raadsleden.

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker en maximaal 30 minuten voor alle insprekers. Er is geen gelegenheid voor discussie of voor het stellen van vragen aan de raadsleden of het college.

4 Vaststellen afspraken- en besluitlijsten Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen:
- de besluitenlijsten van de besluitraden van:

  •   29 september 2015

5 Programmabegroting 2016 - 2019 Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Programmabegroting  vast te stellen. Dit voorstel is eerder besproken in de opinieraad van 6 oktober jl.

6 Bestemmingsplan 'Buitengebied': vaststelling 3e herziening Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld de herziening van het bestemmingsplan vast te stellen. Dit voorstel is eerder besproken in de opinieraad van 6 oktober jl.

7 Voorstel tot nieuw beleid t.b.v. chronisch zieken en gehandicapten Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorgenomen beleid.

8 GR De Bevelanden: 3e begrotingswijziging 2015 Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Hamerstukken

9a Sabewa Zeeland: 1e begrotingswijziging 2015 Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

9b Sabewa Zeeland: 1e begrotingswijziging 2016 Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

10 Inzameling drankenkartons Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel

11 Bestuursrapportage 2015 Bekijk dit agendapunt online

De opinieraad wordt gelegenheid geboden opinie te vormen. Na opinievorming zal dit voorstel worden geagendeerd in de besluitraad.

12 20e wijziging begroting 2015 (Technische wijziging oktober) Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel.

12A Programmabegroting 2016 - 2019 GGD Zeeland Bekijk dit agendapunt online

Toegevoegd op 13 oktober 2015

Ingekomen stukken en Mededelingen

13 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Gebruikers van RaadDigitaal kunnen de lijst rechtstreeks als separaat overzicht openen.

Sluiting

14 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Agendapunt en stukken zijn toegevoegd op 13 oktober 2015