Vergadering Besluitraad 27-10-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Reimerswaal
Tijd:19:00
Voorzitter:drs. J.S. van Egmond

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Agenda Bekijk dit agendapunt online

ter vaststelling

3 Verslag vorige vergaderingen Bekijk dit agendapunt online

Verslagen Opinieraad en besluitraad september 2020

Verslag van oktober 2019

4 Lijst ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

ter vaststelling

5 Mededelingen college Bekijk dit agendapunt online

6 Veiligheidsregio Zeeland 1ste bestuursrapportage 2020 en zienswijze 2de begrotingswijziging 2020 Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt in de gelegenheid gesteld vooraf een zienswijze rondom de begrotingswijziging kenbaar te maken en kennis te nemen van de bestuursrapportage.

7 Zeeuwse Muziekschool gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021 Bekijk dit agendapunt online

De raad kan kennis nemen van de jaarrekening 2019 en de MJB 2022-2024 en daarnaast in te stemmen met de gewijzigde begroting 2020, programmabegroting 2021 en een zienswijze in te dienen.

8A Vaststelling van de exploitatie Rozeboom, fase 4 Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële uitgangspunten voor de grondexploitatie, voorafgaand aan B.

8B Vaststelling bestemmingsplan Rozeboom, fase 4 Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt gevraagd, volgend op 8A., het bestemmingsplan vast te stellen.

9 Toepassen Coördinatieregeling Wro voor het aanleggen van het windpark ZE-BRA Bekijk dit agendapunt online

Voorstel is de Coördinatieregeling Wro toe te passen bij de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan en de bijbehorende vergunningen van andere overheden om de aanleg van windpark ‘ZE-BRA’ in Reimerswaal en Woensdrecht ruimtelijk mogelijk te maken.

10 (15de) wijziging van de begroting 2020 Bekijk dit agendapunt online

N.a.v. de besluitenlijst van het college van B&W worden de gevolgen voor de begroting binnen één (ditmaal 15de) begrotingswijziging gebundeld aan de raad voorgelegd.

11 Bestuursrapportage 2020 GR De Bevelanden Bekijk dit agendapunt online

De raad kan kennis nemen van de Bestuursrapportage en een zienswijze indienen over de totstandkoming van de bedragen die hieruit voortvloeien en leiden tot de 3de  begrotingswijziging 2020 en 1ste begrotingswijziging 2021.

12 Ontsluiting Yerseke Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt verzocht in te stemmen een brief aan Gedeputeerde Staten, ter bevestiging van het informele raadsstandpunt in de ontsluiting van de kern Yerseke.

13A Bestuursrapportage 2020 Bekijk dit agendapunt online

13B Programmabegroting 2021 – 2024 Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting Bekijk dit agendapunt online