Vergadering Opinieraad 06-10-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:20:00
Voorzitter:A.J. Huisman

de agenda is bijgewerkt op 6-10-2015 (toegevoegd: beantwoording bij beheerspunt 2015-09)

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Waaronder het inventariseren van spreekrecht.

Na de opening van de vergadering krijgen belangstellenden de gelegenheid om het woord tot de leden van de raad te richten. Zij moeten dit vóór de vergadering bij de griffier melden.
Dit spreekrecht moet betrekking hebben op voorstellen die op de agenda staan vermeld, met uitzondering van de agendapunten betreffende de notulen en het doen van keuzen, voordracht of aanbevelingen van personen. U krijgt gelegenheid uw mening, visie of aanvullende informatie bekend te maken bij de raadsleden.

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker en maximaal 30 minuten voor alle insprekers. Er is geen gelegenheid voor discussie of voor het stellen van vragen aan de raadsleden of het college.

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Programmabegroting 2016 - 2019 Bekijk dit agendapunt online

De opinieraad wordt gelegenheid geboden opinie te vormen. Na opinievorming zal dit voorstel worden geagendeerd in de besluitraad.

4 Bestuursrapportage 2015 Bekijk dit agendapunt online

De opinieraad wordt gelegenheid geboden opinie te vormen. Na opinievorming zal dit voorstel worden geagendeerd in de besluitraad.

5 Bestemmingsplan 'Buitengebied': vaststelling 3e herziening Bekijk dit agendapunt online

De opinieraad wordt gelegenheid geboden opinie te vormen, waarbij de opinieraad ook optreedt als hoorcommissie. Na opinievorming zal de wijziging van het bestemmingsplan ter vaststelling worden geagendeerd in de besluitraad.

Beheerslijst

6 Beheerslijst Bekijk dit agendapunt online

Raadsleden en fractieondersteuners kunnen de actuele lijst ook raadplegen via de Raadspost en informatielijst.

6a 2015-03 Terugkoppeling kosten groenonderhoud ‘Ter Weel’ na verbouwing Bekijk dit agendapunt online

Streefdatum: april 2015

Voorstel: terugkoppeling

Portefeuillehouder: A.J. Huisman

Herkomst: 10/03/2015, LR, Weststrate

6b 2015-04 Kwartaalrapportage handhaving geluidsnormen 'Scheepswerf Reimerswaal' Bekijk dit agendapunt online

Streefdatum: 1e rapportage uiterlijk juli 2015

Voorstel: terugkoppeling via mededelingen

Portefeuillehouder: Iz. Vogelaar

Herkomst: 26/05/2015, div. partijen.

6c 2015-06 Toelichting op uitgaven ICT investeringen voor landelijk ingezet beleid Bekijk dit agendapunt online

Streefdatum: juli 2015

Voorstel: terugkoppeling via mededelingen

Portefeuillehouder: A.J. Huisman

Herkomst: opinieraad juni 2015, dhr M.M. Sinke, SGP

6d 2015-07 Inrichtingskosten centrale bibliotheek: terugkoppeling van eventuele wijzigingen t.o.v. voorgenomen overeenkomsten Bekijk dit agendapunt online

Streefdatum: november 2015

Voorstel: terugkoppeling via mededelingen (indien noodzakelijk)

Portefeuillehouder: Iz. Vogelaar

Herkomst: besluitraad 1 september 2015, mw. C. Hoogerland, CDA.

Tevens is aangegeven dat de wens van de raad om lokale ondernemers te betrekken, nadrukkelijk zoveel als mogelijk zal worden meegenomen.

6e 2015-08 Terugkoppeling oorspronkelijke planning renovatie rioleringen Rijksweg Kruiningen Bekijk dit agendapunt online

Streefdatum: oktober 2015

Voorstel: terugkoppeling via mededelingen

Portefeuillehouder: J.P. Sinke

Herkomst: besluitraad 1 september 2015, J. van Damme, CU

6f 2015-09 Schriftelijke beantwoording vragen bij ingekomen stuk en mededeling 2 en 5 uit de vergadering van 1 september 2015 Bekijk dit agendapunt online

beantwoording bijgevoegd (5/10/2015)

Voorstel: afvoeren

Toegezegd is schriftelijke beantwoording van de vragen bij de lijst van ingekomen stukken en mededelingen in de besluitraad van 1 september, betreffende ingekomen stuk 2 en mededeling 5 en 7.

Vragen bij mededeling 2 (Kostenontwikkeling WMO)

- Oorzaak van overschrijding van kosten voor Regiotaxi.

- Waarom heeft de gemeente geen inzage in de door het SVB aan inwoners uitgekeerde PGB.

- Is de beleidsregel nog van toepassing dat voorafgaand aan kostbare woningsaanpassingen, wordt bezien of in dezelfde kern reeds geschikte woonruimte kan worden aangeboden (verhuisbeginsel)?

Vragen bij Mededeling 5 (Collegestandpunt t.a.v. aanpassing maatschappelijke opvang).

- wijzigt met taakverdeling tussen centrumgemeente en gemeente van herkomst ook de financieringsverdeling?

Vragen bij Mededeling 7 (Jaarverslag gemeentearchief)

- Is omvang digitale raadpleging inzichtelijke te maken?

- Wettelijke grondslag van het niet openbare karakter van enkele stukken.

Mededelingen en Rondvraag

7 Mededelingen en Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

8 Sluiting Bekijk dit agendapunt online