Vergadering Opinieraad 13-10-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis (digitaal)
Tijd:20:00
Voorzitter:J. Smet

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Moment van bezinning en gebed.

2 Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020 - 2030 Bekijk dit agendapunt online

Geagendeerd n.a.v. de mededeling d.d. 22/29 september 2020 van het college (zie bijlagen).

Inclusief toezegging op de collegemededeling in de besluitraad van 29-09-2020 over dit onderwerp.

3 Veiligheidsregio Zeeland 1ste bestuursrapportage 2020 en zienswijze 2de begrotingswijziging 2020 Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt in de gelegenheid gesteld vooraf een zienswijze rondom de begrotingswijziging kenbaar te maken en kennis te nemen van de bestuursrapportage.

4 Zeeuwse Muziekschool gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021 Bekijk dit agendapunt online

De raad kan kennis nemen van de jaarrekening 2019 en de MJB 2022-2024.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde begroting 2020, programmabegroting 2021 en een zienswijze in te dienen.

5A Vaststelling van de exploitatie Rozeboom, fase 4 Bekijk dit agendapunt online

5B Vaststelling bestemmingsplan Rozeboom, fase 4 Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële uitgangspunten voor de grondexploitatie, voorafgaand aan B.

De opinieraad heeft, volgend op A.,  nu de gelegenheid zijn mening te vormen, waarna het bestemmingsplan aan de besluitraad wordt aangeboden ter vaststelling.

6 Toepassen Coördinatieregeling Wro voor het aanleggen van het windpark ZE-BRA Bekijk dit agendapunt online

Voorstel is de Coördinatieregeling Wro toe te passen bij de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan en de bijbehorende vergunningen van andere overheden om de aanleg van windpark ‘ZE-BRA’ in Reimerswaal en Woensdrecht ruimtelijk mogelijk te maken.

7A Bestuursrapportage 2020 Bekijk dit agendapunt online

7B Programmabegroting 2021 – 2024 Bekijk dit agendapunt online

Na de algemene beschouwingen debatteert de raad over de financieel economische situatie van de gemeente.

De besluitvorming staat gepland op 27 oktober 2020.

De begroting is op papier aangeboden aan de raad(sleden) op 29 september 2020.

8 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Moment van bezinning en gebed.