Doel en taken

Doel:
Het doel van de Seniorenraad is het leveren van een daadwerkelijke positieve bijdrage tot volwaardige participatie van ouderen in de Gemeente Reimerswaal door op hoofdlijnen de belangen te behartigen van alle inwoners van 55 jaar en ouder. Tegelijkertijd stelt de Seniorenraad zich ten doel door deze bijdrage de samenwerking tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners van 55 jaar en ouder te optimaliseren

Taken:
De Sr.R. zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de Gemeente en andere organisatie en/of instellingen zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen, e.d.
Hierbij valt te denken aan adviezen over b.v.:
huisvesting, zorg, mobiliteit (openbaar vervoer), educatieve en recreatieve activiteiten.
De Sr.R. zal voorgenomen beleid van Gemeente en instellingen toetsen aan de belangen en behoeften van senioren. De Sr.R. heeft uitsluitend een adviserende taak en dus geen beslissingsbevoegdheid.
 

Werkwijze:
De Sr.R. vergadert in principe minimaal 1 maal per maand en indien nodig vaker.
De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond.
Er zijn voorlopig een aantal aandachtspunten vastgesteld waar de Sr.R. zich in eerste instantie mee bezig gaat houden:
► Zorg en Welzijn
► Dienstverlening
► Vervoer
► Wonen en leefomgeving
Voor elk aandachtsgebied zijn een of meer personen binnen de Sr.R. aangewezen die zich hier speciaal op gaan richten.

Om tot een kwalitatief hoogwaardig advies te kunnen komen kan de Sr.R. zich laten bijstaan door Gemeentelijke of externe deskundigen.
Hiertoe wordt in principe bij de vergaderingen altijd een ter zake kundige medewerk(st)er van de afdeling Welzijn van de Gemeente uitgenodigd.

De Sr.R. stelt jaarlijks een werkplan op en legt dat voor aan B&W. Dit werkplan zal mede gebaseerd zijn op de door de Gemeente op te stellen Nota Ouderenbeleid en op verdere informatie die de Sr.R. binnen krijgt over zaken die senioren aangaan.
In het instellingsbesluit staat het werkveld van de Sr.R. beschreven.
De Sr.R. dient jaarlijks verantwoording over haar activiteiten af te leggen aan B&W van Reimerswaal.
De Sr.R. ontvangt jaarlijks een door de Gemeenteraad vast te stellen subsidie voor de noodzakelijk te maken kosten.

Communicatie:
De Sr.R. kan niet zonder relevante informatie over actuele wensen of knelpunten met betrekking tot (in de ruimste zin opgevat) ervaringen met het huidige ouderdomsbeleid.

Dat betekent dat de Sr.R. wil weten wat er onder de ouderen leeft en wat men vindt dat er nodig is.

Die informatie wil de Sr.R. verkrijgen door het op gezette tijden houden van informatie bijeenkomsten in de kernen en door het houden van nauwe contacten met b.v. de ouderenbonden en andere instellingen die zich bezighouden met de ouderenzorg.

Ook persoonlijke contacten van senioren met leden van de Sr.R. zijn heel belangrijk om relevante informatie over problemen met ouderen boven water te krijgen.

Aarzel dus niet om aan de Sr.R. informatie te verschaffen of vragen te stellen.

De Sr.R. zal op gezette tijden via een publicatie in Reimerswaal Informatie meedelen waar zij mee bezig is.